Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Dożywianie - posiłki

W ramach dożywiania realizowane są działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

  • dzieciom do 7 roku życia (refundacja całodziennego wyżywienia w przedszkolach)
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (refundacja posiłków w szkole),
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej:

  • w przypadku rodziny – gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł,
  • w przypadku osoby samotnej, gdy jej dochód nie przekracza kwoty 951,00 zł.
  • w przypadku, gdy dochód osoby bądź rodziny przekroczy w/w kryteria,  istnieje obowiązek zwrotu, który polega na dopłacie w wysokości uzależnionej od posiadanego dochodu

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

 

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com