Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Zasiłek celowy i specjalny celowy.

Utworzono: środa, 11, grudzień 2013

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy przysługuje w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł. Natomiast w przypadku osoby samotnej 634,00 zł.

W przypadku utrzymywania się z gospodarstwa rolnego kwota dochodu z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 zł

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W przypadku osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com