Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.

Świadczenia pieniężne

Utworzono: czwartek, 12, grudzień 2013

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 ze zm.):

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rze-czypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przy-znane przez sąd.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 ze zm.):

 1. Zasiłek rodzinny z dodatkami z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 2. Świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 4. Zasiłek pielęgnacyjny.
 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe".

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zm.) - świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 poz. 966) - dodatki mieszkaniowe

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.):

 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.) - dodatki energetyczne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 818) - wyprawka szkolna.

 

-
Mapa strony
FreshJoomlaTemplates.com