Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonych przez GOPS postępowań jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, z siedzibą  przy ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD, tel: 600 991 705

Celem przetwarzania danych osobowych jest: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy szczególne na podstawie których GOPS ustala prawo do świadczeń.

Zebrane dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów o powierzenie przetwarzania danych zawartych z innymi procesorami.

Zebrane dane nie są przekazywane do państwa trzeciego czy też organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych zawarty został w przepisach wewnętrzych GOPS, w szczególności w zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

Osoba, której dane przetwarza GOPS ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

W ramach prowadzonych postępowań podanie danych osobowych zazwyczaj jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych może skutkować umorzeniem postępowania.