Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje:

  • rodzicom,
  • opiekunom faktycznym,
  • opiekunom prawnym,
  • rodzinom zastępczym,
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • osobom uczącym się (osoba ucząca to osoba pełnoletnia, ucząca się w szkole, niepozostająca na utrymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądu lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą),